Rekrutacja

Okres rekrutacji uczestników projektu- 01.11.2017 r.- 30.04.2018 r.

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące gminy poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego:

  • osoby bierne zawodowe lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym
    w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z PO PŻ

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 72 osoby niezatrudnione zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (44K/28M) z gmin poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

DOKUMENTY DO POBRANIA