Oferowane wsparcie

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
  • Poradnictwo specjalistyczne m.in.: zawodowe, psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe do wyboru:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
ROBOTNIK GOSPODARCZY Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI
POMOC KUCHENNA

  • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe