INSPIRES Sp. z o. o. oraz Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje projekt pt. Postaw na przyszłość dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Okres realizacji : 01.11.2017 r. - 31.10.2018 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej i szans na znalezienie zatrudnienia u 72 os. niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem / wykluczeniem społecznym (44K/28M) z gmin poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego do 31.10.2018r.